Gennemsigtighedsloven

Hos Elma Instruments, som er en del af Indutrade koncernen, stræber vi altid efter at sikre grundlæggende menneskerettigheder og fremme gode arbejdsforhold. Vores engagementet afspejler sig både i vores egen drift såvel som i vores samarbejde med vores forsyningskæde.

Gennemsigtighedsloven (intro)

Gennemsigtighedsloven (EU Transperency Act for companies proposal) anviser hvordan virksomheder skal agere ved at integrere menneskerettigheder og sunde arbejdsforhold som en grundlæggende del af deres arbejde. Elma Instruments anerkender og arbejder i overensstemmelse disse etiske retningslinjer. Siden Elma Instruments blev grundlagt, har vi drevet vores forretning ud fra etiske principper og opfordret både vores medarbejdere og vores leverandører til at handle efter de samme etiske retningslinjer.

Denne grundlæggende overbevisning gennemsyrer ikke kun Elma Instruments, men hele Indutrade-koncernen, og vi deler en fælles forpligtelse til at fremme menneskerettigheder og gode arbejdsforhold.

’EU Transparency Acy for companies’ er en del af EU's bestræbelser på at fremme bæredygtig virksomhedsledelse og tilpasse sin økonomi til den europæiske grønne pagt og FN's mål for bæredygtig udvikling. Forslaget blev vedtaget af Europa-Kommissionen den 23. februar 2022 og er i øjeblikket til diskussion i Europa-Parlamentet. En central del af loven er at give offentligheden adgang til oplysninger om disse forhold, samt hvordan virksomheder agerer for at imødegå dem. Sammen med andre initiativer har denne lov til formål at støtte medlemsstaternes arbejde med at opfylde FN's bæredygtighedsmål, især mål 8 om anstændigt arbejde og økonomisk vækst (SDG8) og mål 12 om ansvarligt forbrug og produktion (SDG12). Lovens kerne indebærer forpligtelsen til at foretage og indberette nøjagtige vurderinger. Due diligence efter loven betyder, at virksomheder systematisk kortlægger potentielle negative påvirkninger af menneskerettigheder og gode arbejdsforhold i forhold til produktions- og forsyningskæder, gennemfører tiltag til forbedringer, overvåger fremskridt og rapporterer om resultater. 

Nøjagtige vurderinger

Elma Instruments har implementeret en politik for menneskerettigheder og arbejdstagerrettigheder. Denne politik er baseret på FN's vejledende principper for virksomhed og menneskerettigheder og specificerer hovedprincipperne for, hvordan vi håndterer menneskerettigheder og arbejdsforhold i vores daglige drift. Politikken beskriver vores forpligtelse til at udføre grundige vurderinger og træffe foranstaltninger til forbedring, både internt og inden for vores forsyningskæde.

Elma Instruments deler Indutrade-gruppens klare forventninger til vores leverandørers arbejde med nøje vurderinger af menneskerettigheder, arbejdsforhold, miljøpåvirkning og forebyggelse af korruption. Disse oplysninger er også inkluderet i vores bæredygtighedsrapport og Indutrades adfærdskodeks for leverandører og partnere, som du kan læse her
Elma Instruments samarbejder med et betydeligt antal direkte leverandører og underleverandører. Vi kræver, at alle direkte leverandører underskriver Indutrades adfærdskodeks. Gennem denne forpligtelse forpligter vores leverandører sig til at følge internationalt anerkendte standarder for menneskerettigheder, arbejdsforhold, miljø og forebyggelse af korruption i deres produktion.

Elma Instruments foretager nøje vurderinger af alle nye leverandører, inden kontrakter indgås. Vores virksomhed anvender en risikobaseret tilgang til menneskerettighedsledelse i vores forsyningskæde, med ekstra fokus på de områder, hvor risikoen for menneskerettighedskrænkelser er mest tydelig.

Rapport om nøje vurderinger af menneskerettigheder

Indutrade-koncernens års- og bæredygtighedsrapport indeholder en redegørelse for vores tilgang til omhyggelige vurderinger, identificerede risici vedrørende menneskerettigheder, tiltag i det forløbne år og planer for fremtiden.

Denne rapport indeholder relevante oplysninger i henhold til den Gennemsigtighedsloven:

  • Information om organisation og virkeområde
  • Information om forretningssegmenter
  • Bæredygtighedsstrategi og -styring
  • Politik for menneskerettigheder, rutiner og rapporteringskanaler
  • Identifikation af negative konsekvenser og risici, samt truffet foranstaltninger

Alle disse områder behandles i Indutrade-koncernens bæredygtighedsrapport og på Indutrade-koncernens hjemmeside https://www.indutrade.se/hallbarhet/.

Elma Instruments udgiver rapporten om nøje vurderinger i henhold til kravene i Gennemsigtighedsloven gennem Indutrade-koncernens bæredygtighedsrapport og på vores egen hjemmeside.

For mere information om, hvordan Elma Instruments sikrer grundlæggende menneskerettigheder og gode arbejdsforhold, så send venligst en mail til info@elma.dk. Mærk mailen med Transparceny Act/Gennemsigtighedslov i emnefeltet.